دکتر حمید رضا ارشدی

درباره دکتر حمیدرضا ارشدی

متخصص اعصاب و روان( روانپزشک)۵۱ ساله و ساکن مشهد هستم.دیپلمه تجربی سال ۶۴ بوده و همان سال وارد دانشکده پزشکی مشهد شدم و دوره دکتری عمومی را در سال ۷۱ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اتمام رساندم و پس از آن به عنوان پزشک روستا در روستاهای شهرستان درگز و نیشابور بمدت نزدیک به ۲ سال طبابت میکردم و از آنجایی که مسئول تیم درمان بودم از آن زمان در کار آموزش بهداشت روان برای نیروهای بهورز و رابطین بهداشتی فعالیت داشتم.
در سال ۷۷ وارد دوره تخصص روانپزشکی شدم و پس از ۳ سال با رتبه اول کشوری پره بورد ، بورد تخصصی خود را گرفتم و به شهرستان شاهرود رفتم .

در آنجا با دانشکده پزشکی آزاد شاهرود همکاری داشتم و بمدت ۳ سال به تربیت دانشجوی پزشکی در حیطه تخصصی خودم پرداختم.

در آن هنگام روانپزشک مشاور بهداشت روان شهرستان بودم و دوره های مهارت های زندگی را در تهران سپری کردم و به آموزش آن در سطح شهرستان پرداختم، در آن زمان کارگاه ها و سمینار هایی برای گروه های مختلف در این خصوص برگزار کردم.
از سال ۸۳ بعنوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به کار شدم و در طی ۲ سال همکاری با دانشگاه،روانپزشک مشاور بهداشت روان استان نیز بودم و دوره های متعددی در خصوص بهداشت روان، مهارت های زندگی و فرزند پروری و سمینار های تخصصی روانپزشکی برگزار کردم، در طی آن مدت مسئولیت هایی چون عضو کمیته کشوری مهارت های زندگی، روانپزشک مشاور برای تدوین برنامه کشوری مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و مسئولیت های مختلف آموزش، اجرایی و پژوهشی داشتم و در طی دوره استادیاری مسئول آموزش روان درمانی برای دانشجویان تخصصی بودم.
از سال ۸۵ بعنوان استادیار دانشکده آزاد پزشکی مشهد مشغول به کار شدم و در سال ۹۵ این همکاری به پایان رسید. در طی این مدت مسئول مرکز توسعه آموزش دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دانشکده پزشکی بودم.

در طی دوران کار بعنوان روانپزشک بالغ بر ۵۰ عنوان پایان نامه را بعتوان استاد راهنما و مشاور هدایت کردم و بالغ بر ۳۰ پایان نامه را داوری کردم، در۵ طرح تحقیقاتی و در نگارش بالغ بر ۱۰ مقاله داخلی و خارجی همکاری داشتم.

در طی این مدت مدیر اجرایی دو نشریه اصول بهداشت روانی و مجله علوم پزشکی بودم.
و اکنون بر این باورم که رسالت من در آموزش همگانی مفاهیم پایه و کاربردی بهداشت روان است که در همین راستا این وب سایت را راه اندازی کردم.